USTAWODAWSTWO

1. Bezpieczeństwo w Pracy

Ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy wymaga, aby pracownicy nie byli narażeni na działanie szkodliwych gazów, w tym czynników chłodniczych, powyżej zalecanych limitów. W świece są one zazwyczaj nadzorowane przez właściwe organy, takie jak Health and Safety Executive / EBA. W Polsce jednym z aktów normatywnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031). Opublikowanie dopuszczalnych stałych i chwilowych poziomy stężenia gazu w powietrzu winno dawać gwarancję, iż pracownik w normalnych warunkach nigdy nie znajdzie się w strefie o parametrach gorszych niż przewidziane.

2. Międzynarodowe normy i przepisy wymuszające użycia stacjonarnych detektorów nieszczelności czynnika chłodniczego.

Większość krajów na świecie wymaga użycia stacjonarnych detektorów czynnika chłodniczego we wszystkich systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych, w szczególności w pomieszczeniach maszynowni.

Istnieją specjalne przepisy lub normy o charakterze globalnym zakazujące wycieków czynnika chłodniczego. Wprowadzane one są między innymi  ze względu na szkody wyrządzone przez freony w warstwie ozonowej. Konwencją montrealską objęto wycofywanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz zaplanowane wycofywanie HCFC 's (hydro-chlorofluorowęglowodory).

Wielorakim źródłem niepokoju jest podwójne oddziaływanie czynników na środowisko, wynikające z wpływu nieszczelnych systemów na globalne ocieplenie. Stwierdzono na podstawie analizy danych historycznych, że 70% czynników chłodniczych wytwarzane było w celu ich zastosowania do uzupełnienia instalacji chłodniczych. Taka bezpośrednia emisja przyczynia się do globalnego ocieplenia. Pośrednio, zwiększona produkcja czynników ma większy wpływ na atmosferę ze względu na emisję dwutlenku węgla, wynikającej z produkcji większych ilości mocy wymaganej tak przez systemy produkcji jak i systemy klimatyzacji.

Ponadto wiele krajów wprowadza mocne obostrzenia i postanowienia  w kwestiach zagrożeń związanych z wyciekiem czynnika chłodniczego do użytkowanych pomieszczeń z zamontowanym systemem klimatyzacyjnym, takich jak VRV / VRF, poprzez ograniczenie wielkości ładunku czynnika chłodniczego w jednym systemie.

Podstawową normą na całym świecie jest ISO 5149 – „Systemy chłodnicze stosowane do chłodzenia i ogrzewania – Wymagania bezpieczeństwa”, która powinna funkcjonować we wszystkich państwach członkowskich Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

Niektóre kraje zmodyfikowane ISO 5149 i założył własne standardy.
Obejmują one:

2. 1.  Europa i kraje stosujące się do norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)
Wymogiem prawnym we wszystkich krajach europejskich i CEN jest podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapobieżenia wyciekom czynników chłodniczych, między innymi poprzez instalację czujników gazów w nowych i istniejących instalacjach.
– Rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
– Normy Europejskiej EN378 – „Systemy chłodnicze i pompy ciepła, bezpieczeństwa i ochrona środowiska”.
– F-Gas Rozporządzenie WE No.842 / 2006 – EC Reakcja na globalne ocieplenie USA: ASHRAE 15 i Jednolity Kodeks Mechaniczny 1994
2.2. Australia / Nowa Zelandia: AS / NZ 1677,2
2.3. S. Africa: SANS 10147
2.4. Afryka, Azja, i inni: ISO 5149 miałby zastosowanie

Biorąc pod uwagę wymogi co do detekcji wycieku we wszystkich pomieszczeniach maszynowych oraz konieczność podjęcia specjalnych środków ostrożności  w zakresie zapewnienia komfortu klimatyzowanego powietrza, każda norma ma szczególne wymagania i szczególne znaczenie i powinna zostać poddana przeglądowi i wdrożeniu w każdym przypadku.

3. Statki, w tym statki rybackie
Na statkach  i statkach rybackich wyposażonych w urządzenia chłodnicze, istnieją rozległe przepisy wymagające montażu systemów wykrywania wycieków czynnika chłodniczego. Jest to szczególnie ważne w przypadku standardowych czynników chłodniczych, które są bezwonne, cięższe od powietrza, i dlatego mają tendencję do gromadzenia się w studniach lub poniżej pokładu, wypierając powietrze i prowadząc do uduszenia człowieka.
Co ważne, nieprzestrzeganie ustawy lub kodeksu lub standardu może mieć przykre konsekwencje natury ubezpieczeniowej lub odszkodowawczej, w razie wypadku lub zgłoszenia roszczenia.

Normy prawne i dyrektywy