Gazy są substancjami wykorzystywanymi powszechnie. Ich używanie wiąże się jednak z zagrożeniami wynikającymi z posiadanych przez te związki właściwości, a także z technologią ich magazynowania i przesyłu, co zwykle odbywa się pod znacznym ciśnieniem. Część z nich może się też pojawiać w niektórych miejscach samorzutnie, powodując występowanie niebezpiecznych sytuacji. Rozwiązaniem okazuje się stosowanie odpowiednich detektorów nieszczelności gazu. Przekonaj się, dlaczego są one konieczne i gdzie będą przydatne.

Jakie niebezpieczeństwa łączą się z obecnością gazów?

Gazy to grupa związków o różnych właściwościach chemicznych. Wiele z nich charakteryzuje się działaniem mogącym prowadzić do krótko- lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet powodować poważne zagrożenie życia. W zależności od składu chemicznego gazów ich mieszaniny bywają toksyczne, żrące lub silnie utleniające. W połączeniu z powietrzem nierzadko tworzą atmosferę wybuchową. Gwałtowny wzrost temperatury, pojawienie się iskry albo otwartego ognia może więc w ich przypadku doprowadzić do eksplozji. Wiele gazów jest też bezbarwnych i bezwonnych, ich pojawienie się może być więc trudne do zauważenia. Problemem bywa też fakt, że już niewielkie stężenie niektórych substancji może oznaczać poważne niebezpieczeństwo. Monitoring gazów ma znaczenie przy minimalizowaniu poziomu zagrożenia.

Gdzie konieczne jest sprawne wykrywanie gazów?

Skuteczna i szybka detekcja gazów będzie potrzebna wszędzie tam, gdzie używa się substancji potencjalnie niebezpiecznych, a także w przypadku instalacji służących do ich przesyłu, magazynowania i wykorzystania, ponieważ nawet w sytuacji braku bezpośrednich zagrożeń nieszczelność może powodować znaczne straty finansowe oraz uszkodzenia sprzętu o dużej wartości.

Gdzie wymagana jest detekcja i monitoring gazów?